Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie


Adres: Jagiellońska 59
70-382 Szczecin

Telefon: 91 484 15 59

E-mail: sp47szczecin@gazeta.pl

WWW:

Opinie: zobacz (2) »   dodaj »

Ocena: 3.4 oceń »

3.4 gwiazdek - na podstawie 3 ocen


Opis szkołyINFORMACJA  O SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47


im. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SZCZECINIE


 


Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1958 r. w odbudowanym ze zniszczeń wojennych budynku szkolnym (w czasach niemieckich była tutaj szkoła dla niewidomych) przy ul. Jagiellońskiej 59. Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Wanda Jaroszewicz. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 24 osoby.
 


31 maja 1960 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy. W latach 1961 do 1966 do szkoły uczęszczało ponad 1000 uczniów i nauka odbywała się na trzy zmiany. Szkoła od 1966 r. otrzymała status szkoły ośmioklasowej. W dobie reformy oświatowej w roku szkolnym 1998/99 szkoła przekształciła się w szkołę sześcioklasową. Część grona nauczycielskiego przeszło do nowego Gimnazjum nr 21. W dobie reformy oświatowej w roku szkolnym 1998/99 szkoła przekształciła się w szkołę sześcioklasową. Część grona nauczycielskiego przeszło do nowego Gimnazjum nr 21.
 


Od roku 2000 dzięki akcjom środowiskowym, sponsorom i pomocy Urzędu Miasta rozpoczęto intensywną pracę nad poprawą warunków lokalowych szkoły. Nic by nie znaczyły piękne wnętrza, gdyby nie wspaniali nauczyciele. Cechuje ich – rzec można – „postawa tischnerowska” oparta na wnikliwym spojrzeniu na drugiego człowieka oraz idei poświęcenia dla niego oraz odpowiedzialności. Powstały przy współpracy z rodzicami kodeks etyczny nauczyciela jest znakiem wewnętrznego, niełatwego pojmowania wartości etycznych, albowiem to one wyznaczają stosunek do drugiego człowieka. To one pokazują nam własne oblicze odbite w jego twarzy. Tak naprawdę doświadczając innego, doświadczamy siebie – o tym swoistym sprzężeniu zwrotnym pamiętają pedagodzy pracujący w naszej szkole.
 


Mądry ksiądz Józef Tischner powiada: „Kluczem do etyki jest doświadczenie wartości. W etyce wartością jest drugi człowiek, wartością jestem ja sam i wartościami są rozmaite płaszczyzny obcowań człowieka z człowiekiem.” W dzisiejszych, faryzejskich czasach wdrożenie w życie takiej postawy w zarządzaniu wymaga determinacji i odwagi. Okazuje się jednak możliwe i to w wypadku młodych ludzi, nieskażonych paranoją pseudonaukowych rozliczeń z przeszłością i wykreowanym w ostatnich latach językiem pogardy i nienawiści w naszym życiu społecznym i politycznym. To, iż absolwenci uczelni (mimo braków metodycznych) są wolni od chorób duszy gryzących starsze pokolenie, pozwala stwierdzić, że można dziś zarządzać szkołą nowocześnie, w oparciu o wartości etyczne i kontakt z drugim człowiekiem. Właśnie wyłaniani drogą konkursu młodzi nauczyciele nie mają problemów z dyscypliną na lekcji, piszą i realizują programy i innowacje pedagogiczne. Nie są też negatywnie nastawieni do innych, korzystają z rad starszych kolegów, a wobec siebie są życzliwi i pomocni. Mimo wołających o pomstę do nieba zarobków, angażują się w życie szkoły i prowadzą zajęcia pozalekcyjne. Szkoła stwarza im jak najlepsze w ramach obowiązujących przepisów warunki pracy (rzecz czasem cenniejsza niż o kilkaset złotych większe zarobki w instytucjach zarządzanych „feudalnie”), oni odpłacają swym talentem i rzetelną robotą oraz pracą zespołową. Duża grupa nauczycieli działa prężnie w przeróżnych stowarzyszeniach i klubach (Stowarzyszenie Animatorów Technik C. Freineta, Klub Nauczycieli Twórczych, SNAP, dyrektor jest członkiem OSKKO, itp.) Od 2000 r. jesteśmy organizatorami konferencji (m. in. humanistycznych, mediacyjnych, pedagogicznych) we współpracy z CD i DN i Uniwersytetem Szczecińskim oraz warsztatów metodycznych dla nauczycieli j. polskiego, wicedyrektorów i nauczycieli polonijnych. Dziś nasza szkoła może poszczycić się jedną z najlepiej przygotowanych do pracy kadrą nauczycielską w Szczecinie.
 


Dzięki inicjatywie całego grona postanowiono także zmienić wizerunek placówki, przystępując do programu Szkół Uczących Się i dwukrotnie uzyskując ogólnopolski certyfikat jakości SUS. Szkoła jako jedna z dwóch w Polsce zrealizowała pilotażowy program „Przejrzysta szkoła” obejmujący przejrzystość, przeciwdziałanie patologiom i korupcji oraz dobre zarządzanie informacją.
 


Wyraźnie naznaczono też cel szkoły, którym jest wykształcenie absolwenta potrafiącego podjąć bez problemów naukę w gimnazjum. Orientującego się w podstawowych aspektach codziennego życia, świadomego najważniejszych norm etycznych, otwartego na świat i życzliwie nastawionego na innych. Takiego, który w stopniu umożliwiającym porozumiewanie opanował obcy język i rozumie zasady korzystania z wszystkich mediów. Istotna dla społeczności szkolnej jest współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem, a także promowanie szkoły na zewnątrz. Ilustruje to doskonale nasza misja brzmi wyrażona sentencją L. Hirszfelda: „Człowiek nauki musi być przygotowany na to, że w gmachu, który buduje, inni mieszkać będą”.
 


Wychowujemy przez sztukę – plastyka i muzyka realizowane są w całym cyklu kształcenia. Swoistym ukoronowaniem wysiłków w tej dziedzinie było to, iż prace dzieci zostały wybrane przez norweskiego armatora do ozdobienia ostatniego z serii chemikaliowców m/t Bow Saga.
 


Dzieła plastyczne uczniów umilają także codzienność pacjentom Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego. Wykonując te prace dzieci uczyły się wrażliwości na cierpienie innych, dostrzegły też, że dzięki sztuce nawet najtrudniejsze chwile można łatwiej i przyjemniej przeżyć.
 


Realizujemy także program rozwijający uzdolnienia matematyczne: w ostatnich latach gwarantuje to osiągnięcia w dziedzinie matematyki: m. in. uczniowie nasi byli laureatami i finalistami wszystkich ogólnopolskich konkursów matematycznych, a wielu z nich trafiło do najlepszych gimnazjów a potem liceów w Szczecinie. A teraz kilka obrazków pokazujących „codzienność lekcyjną” i szkolne pomieszczenia:
 


Bezsprzecznym atutem szkoły jest jej bezpieczne położenie oraz realizowane programy terapeutyczne i przeciwdziałania agresji m.in. „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”; ART. Budynek szkoły jest chroniony i monitorowany, a przez ulicę przeprowadza „Pomarańczka”. Doskonale współpracujemy z policją i strażą miejską oraz Centrum Pedagogiczno-Psychologicznym. Posiadamy też sprawdzone procedury bezpieczeństwa opracowane w ramach „Przejrzystej szkoły”.
 


Odnosiliśmy też sukcesy w konkursach humanistycznych i dziennikarskich oraz zdobyliśmy i zdobywamy wiele wyróżnień i nagród w konkursach artystycznych. Na międzynarodowym festiwalu w Ołomuńcu (Czechy) chór „Awantura przy basie” zdobył brązowy medal. Obecnie zdobył Puchar Prezydenta Szczecina w programie „Śpiewająca Polska”. Doskonale też działa Szkolne Koło Turystyki Krajoznawczej.
 


Ważna jest też rozwinięta działalność pozalekcyjna: dla klas I - III działają następujące koła zainteresowań: informatyczne, matematyczne, rozrywek umysłowych, recytatorskie i teatralne, ortograficzne, plastyczne, rzeźbiarskie, taneczne, SKS – gimnastyka artystyczna, chór szkolny, klub judo. Dla klas IV - VI zaś powołano następujące koła zainteresowań: gazetka szkolna „Pestki Słonecznika”, biblioteczne, ekologiczne, haftu krzyżykowego, historyczne, informatyczne, języka angielskiego, matematyczne, teatralne, taneczne, Unii Europejskiej, Liga Morska, SKS, chór, judo, PTTK. Każdego roku dzieci wyjeżdżają ( wszystkie bez względu na status majątkowy rodziców) na wycieczki i „zielone szkoły” (klasy I – III). Wyjazdy dydaktyczne są związane z programem nauczania: kl. IV - początki państwa (Gniezno, Biskupin, Poznań), kl. V - antyk (Berlin), średniowiecze (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Malbork), kl. VI - rozwój państwowości polskiej i ważne miasta (Kraków, Częstochowa, Wieliczka, Zakopane), w których uczestniczą wszyscy uczniowie bez względu na status materialny rodziców.
 


W klasach IV – VI obowiązuje motywujący pozytywnie punktowy system oceniania, dzięki niemu uczeń oceniany jest na bieżąco i premiowany za systematyczność i pracowitość, uwzględnia przy tym zdarzenia losowe, które uniemożliwiły opanowanie materiału w wyznaczonym terminie, uczeń dostaje punkty za wkład pracy oraz stosownie do swoich możliwości, co zmniejsza stres związany z ocenianiem, system jest stale doskonalony. Na końcu każdego semestru punkty są przeliczane na oceny szkolne zgodnie z przyjętymi przelicznikami. Wyniki testu kompetencji uczniów klas VI są na poziomie średniej Szczecina, nieco powyżej średniej krajowej. Siłą szkoły jest także współpraca z rodzicami – było tak od dawna – od czasów Komitetu Rodzicielskiego, przez Radę Szkoły, aż po dziś – czas Rady Rodziców. Właśnie wspólne działanie sprawdza się na co dzień – to nie tylko pomoc materialna, ale istotne włączenie się w życie szkoły - rodzice są między innymi współtwórcami Kodeksu Etycznego Nauczycieli. Dzięki ich wkładowi pracy i finansów odremontowano i wyposażono wiele klas, a uczniowie otrzymują na koniec roku wspaniałe nagrody. Wielu z naszych absolwentów jest dziś znakomitymi lekarzami, naukowcami, dziennikarzami, sportowcami, biznesmenami i politykami. Niektórzy wrócili do szkoły jako nauczyciele. Wśród nich, nauczycieli i pracowników szkoły można znaleźć ludzi pióra, działaczy społecznych, sportowych, radnych i nawet posła obecnej kadencji Sejmu - Michała Marcinkiewicza. Taki jest, niepełny, ale choć trochę przybliżony, wizerunek naszej szkoły.
 


Dzisiaj wkroczyliśmy w epokę zarządzania informacją. Po czasach industrialnych, gdzie produkcja przemysłowa wyznaczała stosunki społeczne, świat cywilizowany zaczyna opierać się na społeczeństwie opartym na wiedzy. Do takiego modelu stara dostosować się nasza szkoła, funkcjonująca jednak w systemie edukacyjnym w większości swych założeń bazującym jeszcze na regułach dziewiętnastowiecznych. Dziś proces uczenia się rozciągnięty jest na całe życie, ludzie uczą się nieustannie w miejscu pracy a wielu z nich powraca na kursy doskonalenia zawodowego oraz zasila szeregi studentów w uniwersytetach. Rośnie także popularność studiów doktoranckich, które powoli przestają być domeną li tylko naukowców. Do tego muszą powstać ekonomiczne podwaliny, a mianowicie szkoła zarządzana nowocześnie. Nowoczesność zaś tej instytucji polega na jakości personelu i na umiejętnym zarządzaniu jego działaniami oraz „uczeniu się”, co potwierdziliśmy dwukrotnie zdobytym certyfikatem SUS.


Profile klas: szkoła pracuje pod hasłem „wychowanie przez sztukę i edukacja matematyczna” oraz prowadzi indywidualny program dla uzdolnionych matematycznie; w zerówkach bezpłatnie rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna prowadzone przez specjalistów. Od 2007 funkcjonuje klasa dwujęzyczna z j. niemieckim, a od 2008 z j. angielskim.
Klasy te objęte są patronatem Wyższej Szkoły Języków Obcych w Szczecinie.


Godziny zajęć: 800 – 1530, piątki 800- 1330 ;
Zmiany: jedna;


Bezpieczeństwo i opieka: bezpieczne położenie, programy terapeutyczne i przeciwdziałania agresji m.in. „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”; program ART, obiekt szkoły jest chroniony; przez ulicę przeprowadza „Pomarańczka”; szkoła ma opracowane wszystkie procedury bezpieczeństwa w ramach „Przejrzystej szkoły”; świetlica czynna od 700 do 1730.


Języki obce: angielski, niemiecki: W klasach I - II j. angielski odbywa się 2 raz w tyg. po 1 godz. w ramach zajęć; w klasach IV - V 3 godz. tyg., a w klasach VI - 2 godz. tyg. Dla klas IV - VI dodatkowo prowadzone jest bezpłatnie koło j. angielskiego i niemieckiego; dla klas I - III są też dodatkowe płatne zajęcia po południu. Klasy V mają 1 godz., a VI - 2 godz. j. niemieckiego tygodniowo w ramach zajęć; klasy dwujęzyczne z j. niemieckim i angielskim.


Zajęcia pozalekcyjne: dla klas I - III działają następujące koła zainteresowań: informatyczne, matematyczne, rozrywek umysłowych, recytatorskie, teatralne, ortograficzne, plastyczne, rzeźbiarskie, taneczne, gimnastyki artystycznej oraz Klub Wiewiórka PCK. Wszystkie dzieci mają gimnastykę korekcyjną prowadzoną przez fachowca.
Dla klas IV - VI powołano następujące koła zainteresowań: biblioteczne, ekologiczne, haftu krzyżykowego, historyczne, informatyczne, języka angielskiego, niemieckiego, matematyczne, teatralne, tańca nowoczesnego, tańca z elementami gimnastyki artystycznej, Unii Europejskiej, Ligi Morskiej, SKS, wolontariatu; (koła taneczne prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora); Przy szkole działa UKS-47 Judo Bushido-Morus – jeden z najlepszych klubów judo w kraju. Prowadzone są też liczne zajęcia wyrównawcze i wspomagające uczniów słabszych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów (taneczne, sportowe) i nauczycieli. Łącznie 31 kół.


 


Opieka medyczna: pielęgniarka (2 razy w tygodniu) i stomatologDostęp do internetu: nowa pracownia komputerowa, centrum informatyczne w czytelniWyżywienie: stołówka serwująca odbiegające od szkolnej sztampy obiady bogate w warzywa i owoce;


Obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne, boisko, teren rekreacyjny – w najbliższych 2 latach budowa pełnowymiarowej hali sportowej.


UKS-47 JUDO „BUSHIDO - MORUS” – W Polsce zarejestrowanych jest ok. 278 klubów judo, w tym 137 UKS-ów. Nasz UKS dzięki zaangażowaniu dyrekcji SP47, nauczycieli i trenerów, systematycznie osiągał i osiąga wyniki sportowe rangi ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. W ciągu 11 lat istnienia, zawodnicy UKS-u zdobywali medale na Mistrzostwach Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów. W klasyfikacji krajowej PZJ, nasz klub plasował się na pozycjach od 3 do 7 wśród rodzimych UKS-ów oraz od 12 do 36 miejsca wśród wszystkich klubów. Jesteśmy dumni z reprezentujących kraj w kategoriach juniorskich, wychowanków takich jak Tomasz Lisowski, jeden z branych pod uwagę kandydatów kadry „Pekin 2008”.
Regularnie zdobywamy punkty w klasyfikacji Ministerstwa Sportu. W 2006 byliśmy najlepszym UKS-em jednosekcyjnym na terenie gminy Szczecin. Co roku organizujemy największy na Pomorzu Międzynarodowy Turniej z okazji Dnia Niepodległości.
UKS Bushido – Morus określa się mianem „Szczecińskiego klubu międzyszkolnego”, jest on, bowiem, ogólnodostępny. W ciągu 11-u lat istnienia klubu trenowało w nim ok. 1500 – 2000 dzieci i młodzieży. Dla wielu z nich była to paromiesięczna okazja do poznania tej dyscypliny jak i korekty oraz uzupełnienia zajęć W-F. Stały poziom liczby trenujących utrzymuje się w granicach 120 – 140-u dzieci i młodzieży.
Istotnym sukcesem naszego UKS-u jest próba reaktywacji wyników z lat 70-ych i 80-ych, kiedy szczecińskie judo odnosiło sukcesy nie tylko na arenie europejskiej, ale i światowej.Opinie o szkole

dodano: 26.02.2010, godz. 13.10 
Będąc absolwentem tej szkoły , byłam z niej bardzo zadowolona , ale wszystko się zmieniło i przekonałam się puszczając tam swoje dziecko , które do tej pory ma bardzo nie miłe wspomnienia , żadnej pomocy i tylko łatka najgorszy i zawsze wszystkiemu winny , mam jak najgorsze zdanie o tej szkole i całe szczęście ,że zabrałam z niej moje dziecko teraz jest szanowany i ma świetne stopnie , bo trafił pod świetną kadrę nauczycielską , z którą i ja mam dobry kontakt i świetne porozumienie , to szkoła nr 2
0.36/5

dodano: 01.02.2010, godz. 15.48 
Jako absolwentka tej szkoły powiem, że jestem z niej bardzo zadowolona. Głównie dla tego, iż panuje tu miła atmosfera i poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie i nauczyciele dobrze wywiązują się ze swoich zadań, a liczne koła pozalekcyjne umilają nam czas. Szkoła organizuje różne wyjścia i atrakcje, dzięki czemu dobrze poznajemy sztukę.SP 47 pomaga nam dbać o swoje zdrowie, sprawność ruchową oraz uczyć się poprzez zabawę i rozwijać swoje uzdolnienia.
0.45/5


Jeśli chcesz zmodyfikować dane szkoły, dodać opis, zdjęcia lub umieścić w naszej bazie nową szkołę, skontaktuj się z nami.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2023. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net