Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Na jakie zadania można przeznaczyć środki finansowe z rady rodziców?

Szczeciński Informator Edukacyjny, 04.02.2019Czy rada rodziców może finansować działania typu remont sali lub budowa ogrodzenia? Jakie przepisy regulują ten problem?

Na jakie zadania można przeznaczyć środki finansowe z rady rodziców?

Odpowiedź: Rada rodziców nie może finansować ze swoich środków prac remontowych i budowlanych w szkole. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, a remonty i prace budowlane do takich nie należą (art.  84 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Uzasadnienie: Przepisy regulujące status rady rodziców znajdują się w art. 83 i 84 ustawy Prawo oświatowe w rozdziale 4 zatytułowanym „Społeczne organy w systemie oświaty”. Zgodnie z art. 83 ust. 4 rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

Na podstawie przepisów ust. 6 i 7 rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa wyżej. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny z prawem wewnątrzszkolnym i zewnętrznym, co oznacza, że nie może regulować w sposób odmienny spraw uregulowanych w aktach prawa wyższego rzędu. Finansowanie przez radę rodziców prac remontowych i budowlanych, zakup środków czystości czy standardowych sprzętów szkolnych nie można zaliczyć do działań wspierających działalność statutową szkoły lub placówki. Należy zauważyć, że tego rodzaju działania rady to swoiste wyręczanie organu prowadzącego szkołę, który zgodnie z art.10 ust. 1 pp. 1, 3 i 5 ustawy Prawo oświatowe odpowiada za jej działalność.

Do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie czy też wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. W świetle przywołanych przepisów nie ulega wątpliwości, że finansowanie prac remontowych i budowlanych jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, a nie rady rodziców szkoły. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w stanowisku Ministra Edukacji Narodowej opublikowanym w informatorze „Rady rodziców – kompetencje i zasady działania” wydanym w cyklu „Dobra szkoła”. Udzielając odpowiedzi na pytanie „Na co można przeznaczyć zgromadzone środki finansowe?”, stwierdza się, że „ustawa (Prawo oświatowe) wskazuje, że jedynym celem, na jaki można wydatkować zebrane środki finansowe, jest „wspieranie działalności statutowej”. Należy przez to rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej zajmującej się kształceniem i wychowaniem. Z prezentowanego stanowiska wynika ponadto, że nie może być tu mowy o wydatkach zapewniających bieżącą organizację pracy szkoły.

Z treści zawartych w informatorze wydanym przez MEN wynika, że niedopuszczalna prawem jest sytuacja, w której środki rady rodziców są przeznaczane na elementarne potrzeby uczniów, takie jak: ławki, szafki itp. Według Ministerstwa „środki gromadzone w ramach rady rodziców, wpłaty tworzą jeden fundusz. Środki te nie mogą być w żadnym przypadku utożsamiane wydatkowo z konkretnym wpłacającym. Poprawne adresowanie środków gromadzonych w ramach działalności rady rodziców to wszelkie wydatki związane z kształceniem i wychowaniem, np.: wycieczki szkolne, nagrody dla uczniów, imprezy szkolne, ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne w ściśle określonych sytuacjach oraz na inne cele związane ze wspieraniem działalności statutowej. Według ministra, zgodnie z dyspozycją zawartą w ustawie rada rodziców ustala w regulaminie zasady wydatkowania środków finansowych, ale tym samym nie wykonuje określonych czynności nabywczych co oznacza, „że konkretne zakupy (czynności zakupowe) dokonują służby szkolne na zasadach wskazanych przez radę rodziców”.

Zapamiętaj: 

Środki finansowe rady rodziców mogą być przeznaczone wyłącznie na wspieranie działalności statutowej szkoły. Remonty i prace budowlane, to ustawowy obowiązek organu prowadzącego szkołę.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – art. 10, 83 i 84

 

Jacek Miklasiński
Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl


ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI
Szczeciński Informator Edukacyjny


KOMENTARZE


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Jeśli chcesz dodać swój komentarz, skorzystaj z formularza ».
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net