Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Zadania nauczycieli specjalistów

Szczeciński Informator Edukacyjny, 26.10.2018Do zadań nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych) zazwyczaj należy prowadzenie zajęć z uczniami, warto jednak pamiętać, że ich zadania w szkole określone są znacznie szerzej i obejmują ponadto:

Zadania nauczycieli specjalistów
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych odpowiednio do zajmowanego stanowiska, których celem jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie odpowiednim do realizowanych zadań zawodowych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami,
 • inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • współpraca z wychowawcą, nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami w zakresie planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem,
 • wsparcie nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia,
 • współpraca z rodzicami uczniów albo pełnoletnim uczniem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami,
 • dokonywanie oceny efektywności udzielonej pomocy i formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez poszczególnych specjalistów określony został dla poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 r., poz. 1578).

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl


ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI
Szczeciński Informator Edukacyjny


KOMENTARZE


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Jeśli chcesz dodać swój komentarz, skorzystaj z formularza ».
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net