Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Stypendia socjalne i zasiłki szkolne

Szczeciński Informator Edukacyjny, 29.05.2011Stypendia socjalne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 351 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2010 roku w szkole do której uczęszcza uczeń.

W przypadku:

 • słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • kolegiów pracowników służb społecznych,

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2010 roku.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin

 Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie)
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie     (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej lub w szkole na terenie Gminy Miasto Szczecin.


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna"

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” informuję, iż zgodnie z projektem Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do podręczników upływa dnia 6 września 2010 r.


Celem w/w programu jest:


1. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę:
· w klasach I-III szkoły podstawowej,
· w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
· w klasie II gimnazjum,
2. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,
w tym specjalnego dla uczniów:
· słabowidzących,
· niesłyszących,
· z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
· z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących
w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach
dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia,


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)tj. 351 zł;
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia;

W przypadku kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do objęcia pomocą decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

· dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,· dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,· dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -  do kwoty 170 zł


· dla uczniów klas II gimnazjów,· dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III - do kwoty 310 zł


·
dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - do kwoty 200 zł


· dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych, do kwoty 300 zł


· dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych, do kwoty 370 zł


Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej MEN www.men.gov.pl w zakładce Uczniowie i Rodzice - Pomoc materialna-Programy rządowe.


W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo
pod numerem telefonu 91/4245797 lub 91/4245798.


Pliki do pobrania:


ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI
Szczeciński Informator Edukacyjny


KOMENTARZE


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Jeśli chcesz dodać swój komentarz, skorzystaj z formularza ».
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2023. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net